Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://www.mbp-szczawno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Dostępność w katalogu wg WCAG 2.0.

System wypożyczeń jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 

Wyłączenia

 

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail:  bibliotekaszczawnozdroj@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 843 86 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  • Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi.
  • Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju prowadzą  schody i podjazd dla wózków inwalidzkich. Brak obszarów kontroli.
  • Wejście do budynku bez progów na parterze, drzwi wejściowe otwierane siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje sie niewielkie pomieszczenie tzw. wiatrołap, następne drzwi i dalej dostęp do działu regionalnego przystosowanego dla niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  • Z wejścia głównego można dostać się na 1 i 2 piętro schodami gdzie znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dziecięco-młodzieżowy, brak windy, korytarze i schody są przestronne i zapewniają odpowiednią szerokość do poruszania się.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  • Brak wymienionych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

       4. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej. Warunkiem wejścia osoby niepełnosprawnej do biblioteki z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż, posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wymaganych szczenieniach weterynaryjnych. Wejście do budynku biblioteki nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez psa asystującego.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
  • W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie-Zdroju nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
 2. Dla osób słabowidzących i niewidomych możliwość korzystania z czytnika ACADEMICA oraz korzystania z wypożyczenia audiobooków.
 3. Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator Administrator
(2021-02-22 12:18:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator Administrator
(2021-02-22 12:19:16)