Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Zdrojoteka otwarta dla każdego - Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju”

Link do przetargu na modernizację biblioteki

 

https://mbp-szczawno.ezamawiajacy.pl/pn/mbp-szczawno/demand/notice/public/44388/details

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

1.3.) Oddział zamawiającego: MBP Szczawno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890522781

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WOJSKA POLSKIEGO, 4A

1.5.2.) Miejscowość: Szczawno-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-310

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bibliotekaszczawnozdroj@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp-szczawno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zdrojoteka otwarta dla każdego - Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c0f0330-409f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00261730

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00261639/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Zdrojoteka otwarta dla każdego - Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mbp-szczawno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu przekazywania sobie przez strony oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://szczawno-zdroj.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach txt, rtf, pdf, doc, docx, odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI ust.1 niniejszej SWZ, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej ( dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11. Zamawiający rekomenduje format podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
12. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa Java Script;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.
13. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100MB w txt, rtf,
pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css ,xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig,
XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia budowlanego pn.: ”Zdrojoteka otwarta dla każdego - Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju” w formule „Zaprojektuj-Wybuduj”.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany:
2.1. opracować kompleksową, pełnobranżową dokumentację projektową oraz uzyskać na jej podstawie niezbędne do realizacji decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja powinna zawierać w szczególności:

a) mapy geodezyjne sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,
b) szczegółową inwentaryzację obiektu,
c) koncepcję architektoniczną funkcjonalno-przestrzenną budynku,
d) projekt budowlany wielobranżowy, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), tj. projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT), projekt architektoniczno-budowlany (PAB) i projekt techniczny (PT),
e) wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie, zatwierdzenia, decyzje (pozwolenia i odstępstwa) niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,
f) projekty techniczne w zakresie opisanym ustawą Prawo budowlane,
g) projekty technologiczne,
h) projekty wykonawcze, wielobranżowe, uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany,
i) charakterystykę energetyczną i świadectwo energetyczne, które należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej,
j) dokumentację powykonawczą budowlaną,
k) dokumentację powykonawczą geodezyjną,
l) projekt organizacji ruchu na czas budowy (w przypadku zaistnienia takiej konieczności),
m) instrukcję eksploatacji i użytkowania obiektu i jego części,
n) projekt aranżacji wnętrz zawierający projekty kolorystyki wnętrz, doboru materiałów, siatki glazurnicze, projekty wyposażenia i umeblowania,
o) oceny i opinie konstrukcyjne oraz ekspertyzy w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizację przedmiotu umowy,

p) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego
q) inne wynikające z przepisów prawa, uzyskanych uzgodnień, niezbędne do uzyskania pozwolenia na
prowadzenie robót budowlanych oraz do uzyskania dokumentu zezwalającego na użytkowanie obiektu
zgodnie z przepisami prawa,
r) dokumenty, o których mowa w PFU.


2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki do SWZ:

2.2. wykonać, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 2.1, roboty budowlane w zakresie przebudowy i modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju, w szczególności:
a) dostosowanie (przebudowę) obiektu dla potrzeb biblioteki z uzyskaniem wymaganych pomieszczeń
bibliotecznych,
b) remont całości obiektu,
c) dostosowanie budynku do wymogów obowiązujących przepisów prawa (w tym dostosowanie do przepisów
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
d) wymianę całości instalacji wewnętrznych i przykanalików,
e) przebudowę terenów zewnętrznych,
f) przebudowę systemu ogrzewania budynku,
g) udostępnienie wszystkich kondygnacji budynku poprzez dźwig osobowy z szybem samonośnym,
h) budowę i przebudowę infrastruktury technicznej,
i) rozbiórki obiektów wskazanych w PFU oraz kolidujących z rozwiązaniami projektowymi,
j) wyposażenie obiektu w urządzenia p.poż.,
k) inne wynikające z PFU i konieczności dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów prawa.

Uwaga: Przebudowa obiektu kubaturowego winna obejmować wnętrze budynku.
Przebudowa nie obejmuje przegród zewnętrznych budynku za wyjątkiem dachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

2.3. uzyskać ostateczną decyzję administracyjną o dopuszczeniu obiektu do użytkowania lub skuteczne złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:
3.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
4. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony zostaje podzielony na następujące etapy:
4.1. Etap I:
a) wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego (PZT, PAB i PT - wraz z koniecznymi uzgodnieniami) – 4 egz.,
b) opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu wraz z programem sygnalizacji świetlnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – 4 egz.
c) przygotowanie i złożenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej, wraz z niezbędnymi załącznikami, wniosku o pozwolenie na budowę – 2 egz.,
d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
e) wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich koniecznych branż – 3 egz.,

4.2. Etap II: wykonanie Robót i uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o dopuszczeniu obiektu do użytkowania lub skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji.
5. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 4.1 Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w ilościach podanych w ust. 4.1 oraz w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie *.pdf i *dwg, część kosztowa, tj. Tabela elementów rozliczeniowych w plikach *PDF, *xls). Niedopuszczalne są rozbieżności pomiędzy zapisem elektronicznym a formą pisemną oraz pomiędzy poszczególnymi opracowaniami.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace niezbędne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów do zrealizowania przedmiotu Umowy. Przedmiot Umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia.
7. W przypadku konieczności wykonania prac projektowych i/lub robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej Umowy, Wykonawca ponosi ryzyko ich wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 10 niniejszej Umowy.

8. Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000 zł.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca,
który:
a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył): co najmniej 1 zadanie realizowane w formule „Zaprojektuj-Wybuduj”, w zakresie budowy i/lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 500m2.

b. dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
- projektantem w specjalności architektonicznej, posiadającym:
a. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania,
b. minimalne doświadczenie: 5 lat pracy od daty uzyskania uprawnień;

- projektantem w specjalności budowlano-konstrukcyjnej, posiadającym:
a. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania,
b. minimalne doświadczenie: 10 lat pracy od daty uzyskania uprawnień;

- projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym:
a. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania,
b. minimalne doświadczenie: 5 lat pracy od daty uzyskania uprawnień:

- projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym:
a. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania,
b. minimalne doświadczenie: 5 lat pracy od daty uzyskania uprawnień;
- kierownikiem budowy; posiadającym:
a. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b. minimalne doświadczenie: 10 lat pracy w charakterze kierownika budowy licząc od daty uzyskania uprawnień;

- kierownikiem robót branży elektrycznej w zakresie sieci elektrycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym:
a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
b. minimalne doświadczenie: 5 lat od uzyskania uprawnień;

- kierownikiem robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych posiadającym:
a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
b. minimalne doświadczenie: 5 lata od uzyskania uprawnień.;

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w zakresie branż. Wymagane uprawnienia powinny być wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2020 r., poz.1333) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
5. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r.poz.220). Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
Bank PKO BP S.A. 65 1020 5095 0000 5002 0011 2474
z adnotacją „Wpłata wadium - numer sprawy: 1/2021

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
5.2 z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego;
5.4 termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert, a gwarant poręczyciel miał obowiązek wypłacenia Zamawiającemu kwoty wadium, o ile tylko przesłanka zatrzymania wadium zaistnieje w okresie związania oferta);
5.5 w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6 beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;
5.7 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)

6. Złożenie wadium w innej formie niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu.
7. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia Zamawiający wymaga, aby poręczenie miało charakter solidarny.
8. W przypadku dokonywania przez Wykonawcę wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego za pośrednictwem systemów płatności internetowych pośredniczących w dokonywanych transakcjach bankowych w celu prawidłowego wniesienia wadium zaleca się w tytule przelewu wskazanie osoby/ nazwy firmy dokonującej wpłaty wadium oraz jej adresu.
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-23 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator Administrator
(2021-11-09 08:55:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator Administrator
(2021-11-09 09:11:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki